Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Lời nguyện chung: Giáo Hội là dân do Ba Ngôi quy tụ

cbn23
GIÁO HỘI LÀ DÂN DO BA NGÔI QUY TỤ

“Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Khi gia nhập vào Giáo Hội, chúng ta được Rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Để sống trong Giáo Hội, chúng ta phải hiệp thông với Chúa Ba Ngôi khi dâng thánh lễ, khi cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho thành phần Hội Thánh, luôn ở trong tình yêu của Chúa Cha, ân sủng của Đức Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

2. Chúa phán: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết mình phải hiệp thông trong Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, để được sống trong Chúa Ba Ngôi.

3. Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn diễn tả lòng yêu mến Chúa, để được Chúa Ba Ngôi sống động trong cuộc sống của mình.

4. Khi xong việc, chúng ta đọc: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn làm điều tốt lành hầu cho danh Ba Ngôi được hiển sáng.

Kết thúc: Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa quy tụ chúng con vào Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con luôn gắn bó hiệp thông trong Chúa, mà diễn tả hạnh phúc Nước Trời đang sống động trên trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

539