Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Lời nguyện chung: Thánh Thể là chóp đỉnh và cội nguồn của hiệp thông

istock613219794e1547960005363
THÁNH THỂ LÀ 
CHÓP ĐỈNH VÀ CỘI NGUỒN CỦA HIỆP THÔNG

“Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô, trước khi nộp mình chịu chết để ban ơn Cứu rỗi cho chúng ta, Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hãy năng hiệp thông trong Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được hiệp thông trong sự sống của Chúa Ba Ngôi.

2. Chúa phán: “Cũng như Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để luôn được sống trong Chúa.

3. Chúa phán: “Ta là Bánh từ trời xuống, ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, biết tìm đến và lãnh nhận Bánh ban sự sống đời đời, đồng thời cũng biết phân phát cho những người tin nhận Chúa.

4. Chúa phán: “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để được hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con được hiệp thông trong sự sống của Chúa. Xin cho chúng con biết tận hưởng Bí tích Mình Máu Thánh Chúa ngay trong đời này, hầu ngày sau đặng hưởng vinh phước trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

667