LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tếAnh chị em thân mến! Đức Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, lên Giêrusalem chịu khổ hình để nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ  Người và khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

  1. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị Chủ chăn trong Giáo hội, được thấm nhuần đức khiêm nhường của Chúa và hằng biết vâng phục thánh ý Chúa Cha.
  2. Khi nghe tên Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới, biết tin nhận và suy phục Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài, và Đức Kitô là Đấng Thiên Sai Người đã sai đến thế gian, để đất nước được hạnh phúc và bình an.
  3. Ông Phero đã òa lên khóc khi nhớ lại lời Chúa Giesu nói với ông: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong tội lỗi/ cảm nhận được Chúa yêu thương họ mà từ bỏ tội lỗi, để trở về với Chúa.
  4. Thập giá là con đường duy nhất và chắc chắn đưa tới vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, mỗi khi gặp thử thách gian truân, biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đấng Chịu Đóng Đinh và can đảm đón nhận những thử thách trong sự vâng phục của đức tin.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi vào cuộc Khổ nạn để mang hồng ân cứu độ đến cho nhân loại. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên con đường thập giá, để nên một với Chúa trong vinh quang đời đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.