Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

Những hình ảnh hoài niệm về Đại Chủng Viện Vĩnh Long

Đại Chủng Viện Vĩnh Long toạ lạc tại số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, cơ sở nầy có nguồn gốc do Giáo Phận Vĩnh Long mua vào năm 1939, theo tờ đoạn mãi lập ngày 12/08/1939. Năm 1957 Giáo Phận xây dựng cơ sở II Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long và đây cũng là Trung tâm Truyền giáo. Năm 1960, năm trưởng thành của Giáo Hội Công giáo Việt Nam. Toà Thánh Vatican thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam chính thức. Nhiều Giáo phận mới được thành lập và tấn phong nhiều Giám mục, nhiều Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện được mở ra.

Từ năm 1964 Đại Chủng Viện bắt đầu đào tạo các Linh mục phục vụ cho Giáo phận. Những năm đầu nhờ các Cha Xuân Bích đảm trách đào tạo. Năm 1968, Đại Chủng Viện xây thêm dãy nhà thứ hai và nhà nguyện. Năm 1969, các Cha Xuân Bích giao lại cho ba Giáo phận liên hệ phụ trách Đại Chủng Viện (Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ). Các Giám mục phải cử Linh mục Giáo sư đến giảng dạy, dĩ nhiên trong thời gian nầy Đại Chủng Viện gặp khó khăn về việc thiếu thốn Cha giáo. Tính từ khoá đầu tiên được phong chức Linh mục 1972, Đại Chủng Viện đào tạo được bốn khoá làm Linh mục cho cả ba Giáo phận trước 1975. Sau 1975, các Đại chủng sinh còn lại chưa hoàn thành các môn học được giao về cho Giáo phận gốc đào tạo tiếp tục.

01-nha-nguyen1
02img078optimized03tongquandcvoptimizedxbvl04bentredcvvinhlongoptimized05lopdcvvinhlongoptimized06img053optimized07img054optimized08img059optimized09img064optimized10img065optimized11img067optimized12img073optimized13img077optimized14img066optimized15img0048optimized164boptimized17img0049optimized18img0047optimized19img0050optimized20img0053optimized21img0051optimized22img0052optimized23img0054optimized24p1060313optimized25thanhocoptimized26lop1964optimized27xbvl1971optimized28khoatrietoptimized29khoathanoptimized30hanhlangtrencaothanquatrietoptimizedngayphongmic31img070optimized32daynhatrietoptimized33img061optimized34nhatrietoptimizeddcv35img063optimized36img069optimized37img074optimized38img062optimized39img058optimized40toancanhnguyenduong75optimized

1060