Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Phân biệt hai bức ảnh: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

phb11


Hai bức ảnh: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cả hai đều được vẽ bởi họa sĩ Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Chúng ta hay bị nhầm lẫn, bởi vì, hai bức ảnh này trông rất giống nhau. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt như sau:

Ảnh nào Đức Mẹ đang trong tư thế được nhấc lên, đang bay lên giữa các thiên thần, thì đó là ảnh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Ảnh nào Đức Mẹ đang trong tư thế thu mình lại, là Nữ Tỳ Hèn Mọn, chân đạp vầng trăng khuyết, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, xung quanh có các thiên thần, thì đó là ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
pb2 pb3
pb4 pb5

Tác giả: Lm. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

689    02-08-2023