Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Phép Chuẩn Hôn Nhân Khác Đạo


PHÉP CHUẨN TÔN GIÁO DỊ ĐỒNG

 

                        1/ ...................................................................................................  Công giáo.

* Hôn nhân:

                        2/ ...................................................................................................  Không Công giáo

 

                        Kính thưa Đức Cha,

            Con ký tên dưới đây: .......................................................................................  Công giáo

            Sinh năm:................................ con của Ông.........................................................................

                                                              Và bà: ...................................................................................

            Thuộc Họ đạo: .................................................  Giáo phận Vĩnh Long.

            Con muốn kết hôn với: ..............................................................................  không Công giáo

            Con hy vọng với thời gian, sẽ đem bạn con vào đạo Công giáo. Cả hai cam kết thực hành các điều kiện mà luật đạo Công giáo bắt buộc, tránh xúc phạm đến tín ngưỡng đạo Công giáo. Người bạn Công giáo được hoàn toàn tự do giữ đạo, bảo đảm Rửa tội và giáo dục theo giáo lý Công giáo các con sẽ sinh ra. Bên Công giáo cố gắng thành tâm sống đạo để đưa bạn mình về cùng một tín ngưỡng.

            Cả hai cùng chung sống từ năm: ...................................  Có hôn thú không? ...................

            Có mấy con? ..............................  Có Rửa tội không? ........................................................


            Kính xin Đức Cha tha ngăn trở khác đạo hầu con được kết hôn mà chẳng trái luật đạo.

                                               Làm tại, ngày .................................... / .......... / ...................

                                                                Ký tên: ......................................................


 


            CHA SỞ CHỨNG NHẬN: Linh mục: ..............................................................................

                                             Cai quản Họ đạo: .................................................................................

                                             Chứng thật các lẽ của: .........................................................................

                                             Xin thành hôn với: .....................................................................  là đúng

                                             Làm tại ............................ , ngày ..............  tháng ........... năm ..............

                                             Ký tên: .................................................... 


ĐỨC GIÁM MỤC CHẤP THUẬN


                                             Vĩnh long, ngày ...................... tháng .................  năm .........................

                                             Ký tên: ..................................................................

 

ĐIỀU KIỆN TỐI YẾU

ĐỂ ĐƯỢC THA NGĂN TRỞ KHÁC ĐẠO


 

                        1/ ...................................................................................................  Công giáo.

* Hôn nhân:

                        2/ ...................................................................................................  Không Công giáo

 

 

LỜI CAM KẾT

BÊN KHÔNG CÔNG GIÁO :

Tôi ký tên dưới đây: ......................................................................................  Tuổi: ...........................

Con của ông: ..........................................................  Và bà: ................................................................

Ở tại xã, phường: ............................... Huyện, thị: ...................................  Tỉnh: ...............................

Lập tở nầy để cam kết cho bạn tôi là: ...................................................................................  

được tự do hành đạo theo tôn chỉ Hội Thánh Công Giáo mà bạn tôi là thành phần tín hữu. Hơn nữu, tôi ưng thuận cho các con sinh ra bởi hôn nhân chính thức của chúng tôi được rửa tội và giáo dục theo luật đạo Công giáo Rôma.

                                               Làm tại, ngày .................................... / .......... / ...................

                                                                Ký tên: ......................................................

BÊN CÔNG GIÁO : (Ghi đầy đủ Thánh, Họ Tên của đương sự và cha mẹ)

Tôi ký tên dưới đây: ......................................................................................  Tuổi: ...........................

Con của ông: ..........................................................  Và bà: ................................................................

Thuộc Họ đạo: ............................................................ Giáo phận Vĩnh Long

Lập tở nầy để cam kết cho con cái sinh ra bởi hôn nhân của chúng tôi được rửa tội và được giáo dục theo luật đạo Công Giáo Rôma. Hơn nữa tôi sẽ cố gắng lo cho bạn tôi được gia nhập đạo Công Giáo.

                                               Làm tại, ngày .................................... / .......... / ...................

                                                                Ký tên: ......................................................


5925    18-02-2011 06:44:53