Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

10844

BAN QUỚI CHỨC (Ban Chức việc) là một tổ chức đặc thù của Hội Thánh Việt Nam, đã có mặt trong các Họ Nhà Thờ và cộng tác trong...

 

3561

Ngay buổi đầu công cuộc rao giảng, đã có nhiều người tin theo Chúa Giêsu, nên Chúa đã phải thiết lập nhóm...

 

< 1 2