Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

1146

Chúa vì yêu nên mới tạo dựng muôn loài muôn vật. Tuy tạo dựng mọi vật và người khác biệt nhau, nhưng...

 

3453

Qua tuần lễ hiệp nhất chúng ta cũng đã theo ý Hội Thánh cầu cho hiệp nhất. Hội Thánh lưu tâm đến hiệp nhất các...

 

1095

Nhờ mạc khải chúng ta có thể nhận định: Sống thánh (người thánh) là sống thiện hảo hoàn hảo. Chí có Chúa là tuyệt thánh,...

 

1268

Không có khổ nhọc, thì chúng ta cũng thiếu phương tiện lánh tội, tập nhơn đức; nhờ khổ nhọc chúng ta có được môi...

 

1032

Chúa tạo dựng con người có nhân vị riêng biệt, tách rời khỏi Chúa; nhưng Chúa muốn cho con người quy hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Do...

 

1133

Tháng năm chúng ta kính nhớ lời thưa vâng của Mẹ Maria, và cũng thấy tác động của Giuse tuân phục, lãnh sứ mạng. Hai Ngài có...

 

1083

Nhìn thoáng qua những lối sống đạo, chúng ta thấy nhiều lối mâu thuẩn, không tốt và có khi tai hại nữa. Chúng ta cũng nhận...

 

0

Đạo chúng ta có thể hiểu là đường, là lề lối, có thể là một kỷ luật đòi chúng ta phải giữ. Chính việc giữ đạo như...

 

6469

Đặc điểm của ông là nhìn Đạo, thấy nơi Đạo, một đường lối trị dân bình thiên hạ. Ông thấy Đạo là “Tịnh” và ông thấy đó...

 

2654

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước lành cho tôi nay ở đời giữ đạo cho trọn, đặng dấu lành tôi ngay con thảo, sau khỏi thế đặng phước vô cùng. Kính nhờ phép mầu nhiệm ra đời; thật là phép rất cao rất...

 

1826

Giả như trong quốc pháp vua chúa phán dạy điều gì, thì thứ dân phải cứ; song cũng phải vưng cứ lời cha mẹ, khi người dạy những điều phải lẽ, mới gọi là kẻ tận trung tận hiếu; bằng...

 

1900

Tà ma, thịt mình, thế tục, là ba thù rất dữ, hằng cám dỗ ta nhiều đàng khéo léo, hoặc dùng phú quý công danh, hoặc dùng bói khoa thuật số, hoặc dối lời lành dữ,...

 

2175

Vậy trước khi ĐCG ra đời một trăm năm, thì trong nước Giuđêa những giặc giã, anh em đồng bào đương tranh chém giết nhau, chẳng khi đừng, đó là dấu loài người...

 

2174

Đời hoàng đế Âucuxitô trị vì nước Rôma, cả và thiên hạ bình an thới thạnh đặng bốn mươi năm, thì ĐCT mới ra đời, như lời thánh tiên tri đã hứa thuở trước rằng: Bao...

 

2026

Thuở ấy vua Navôcô dạy đúc tượng vua bằng vàng, bề cao sáu mươi thước, ngang lưng sáu thước, cùng dạy dân trong nước phải thờ phượng tượng ấy....

 

3813

Trong sách các thánh Tiên tri nói rằng: ĐCT để dành nước Axiria nên như roi đánh các nước thế gian, Vua Navôcô thứ nhứt trị nước Axiria,...

 

2214

Thánh tiên tri Ixaia cùng cả và dân đều gắn vó nài xin cùng ĐCT. thì người bỏ chẳng đặng lời kẻ khiêm nhượng. Vậy nội đêm ấy vua...