Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

1631

Chúa là tình yêu. Vì yêu Chúa đã tạo dựng. Cũng bởi tình yêu vô cùng nên Chúa đã tái tạo nhân loại. Dĩ nhiên lề lối hay lề luật...

 

260

Nói đến tình yêu... tôi nghĩ khi tôi thấy một người nào đó, tự nhiên tôi thích, không biết tại sao, đặc biệt là người khác...

 

960

Nghịch với sướng giả là khổ thật, còn với sướng thật thì khổ có thể hiểu là chưa được sướng thật, khổ như thế không hẳn là nghịch, không đẹp hơn...

 

0

Chay tịnh là chế ngự. Muốn chế ngự đòi phải sám hối. Chế ngự giả định mình buồn khổ, mình không thích, mình ghét...

 

1165

Chúa vì yêu nên mới tạo dựng muôn loài muôn vật. Tuy tạo dựng mọi vật và người khác biệt nhau, nhưng...

 

3491

Qua tuần lễ hiệp nhất chúng ta cũng đã theo ý Hội Thánh cầu cho hiệp nhất. Hội Thánh lưu tâm đến hiệp nhất các...

 

1116

Nhờ mạc khải chúng ta có thể nhận định: Sống thánh (người thánh) là sống thiện hảo hoàn hảo. Chí có Chúa là tuyệt thánh,...

 

1282

Không có khổ nhọc, thì chúng ta cũng thiếu phương tiện lánh tội, tập nhơn đức; nhờ khổ nhọc chúng ta có được môi...

 

1051

Chúa tạo dựng con người có nhân vị riêng biệt, tách rời khỏi Chúa; nhưng Chúa muốn cho con người quy hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Do...

 

1155

Tháng năm chúng ta kính nhớ lời thưa vâng của Mẹ Maria, và cũng thấy tác động của Giuse tuân phục, lãnh sứ mạng. Hai Ngài có...

 

1104

Nhìn thoáng qua những lối sống đạo, chúng ta thấy nhiều lối mâu thuẩn, không tốt và có khi tai hại nữa. Chúng ta cũng nhận...

 

0

Đạo chúng ta có thể hiểu là đường, là lề lối, có thể là một kỷ luật đòi chúng ta phải giữ. Chính việc giữ đạo như...

 

6732

Đặc điểm của ông là nhìn Đạo, thấy nơi Đạo, một đường lối trị dân bình thiên hạ. Ông thấy Đạo là “Tịnh” và ông thấy đó...

 

2718

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước lành cho tôi nay ở đời giữ đạo cho trọn, đặng dấu lành tôi ngay con thảo, sau khỏi thế đặng phước vô cùng. Kính nhờ phép mầu nhiệm ra đời; thật là phép rất cao rất...

 

1856

Giả như trong quốc pháp vua chúa phán dạy điều gì, thì thứ dân phải cứ; song cũng phải vưng cứ lời cha mẹ, khi người dạy những điều phải lẽ, mới gọi là kẻ tận trung tận hiếu; bằng...

 

1946

Tà ma, thịt mình, thế tục, là ba thù rất dữ, hằng cám dỗ ta nhiều đàng khéo léo, hoặc dùng phú quý công danh, hoặc dùng bói khoa thuật số, hoặc dối lời lành dữ,...

 

2217

Vậy trước khi ĐCG ra đời một trăm năm, thì trong nước Giuđêa những giặc giã, anh em đồng bào đương tranh chém giết nhau, chẳng khi đừng, đó là dấu loài người...