Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

2077

Thuở ấy vua Navôcô dạy đúc tượng vua bằng vàng, bề cao sáu mươi thước, ngang lưng sáu thước, cùng dạy dân trong nước phải thờ phượng tượng ấy....

 

3865

Trong sách các thánh Tiên tri nói rằng: ĐCT để dành nước Axiria nên như roi đánh các nước thế gian, Vua Navôcô thứ nhứt trị nước Axiria,...

 

2252

Thánh tiên tri Ixaia cùng cả và dân đều gắn vó nài xin cùng ĐCT. thì người bỏ chẳng đặng lời kẻ khiêm nhượng. Vậy nội đêm ấy vua...

 

3119

Vua Salômong lâu năm trị nước bằng an, nội trào ngoài quận đều đặng thái bình; bỡi vua phú quý kể chẳng xiết, thì tràn ra đến binh dân phú tức thanh...

 

1967

Vua Đavít có lòng thờ phượng ĐCT thật, thì dạy quân dọn dẹp trong thành Giêrusalem, và làm một nhà tạm che những màn quý đẹp, lại...

 

1769

Vua Saolê phạm tội mất lòng ĐCT càng ngày càng thêm, nên Chúa dạy ông Samue trao quờn cho người khác lên làm vua. Song le thánh tiên tri suy...

 

1163

Các dòng con cháu ông Giacop tụ hiệp tại thành Maxipha, là nơi cất nhà thờ Đ C Trời thuở ấy, mà định phạt kẻ có tội. Khi dân đã tra hỏi...

 

2073

Từ ông samson sinh thì đoạn, có nhiều tướng lên trị dân Isarae. Nhưng mà khi ấy ai nấy chẳng còn giữ luật nhặt phép, muốn làm sao thì làm....

 

2010

Ông Môisen nghe thuật lại những lời ngược ngạo làm vậy, thì người giữ một lòng hiền lành chẳng oán giận. Song ĐCT chẳng bỏ qua tội ấy vì chưng bà Maria...

 

1237

Đang khi dân Isarae hãy còn vui mừng, vì đã đặng nước uống đủ no, chẳng ngờ liền mắc phải giặc vây đến, mà sợ hãi lắm. Binh giặc ấy...

 

1238

Khi các anh em ông Giuse trở về quê nhà, thuật tự sự cho cha già hay mà rằng Quan lớn nước ấy là anh em mới tôi, tên là...

 

1060

Từ ngày ông Egiác làm bạn cùng bà Rêbecca, thì ông Abaraham hãy còn sống lâu cho đế khi lớn tuổi mới qua đời. Ông thánh này trọn đời ở hết lòng cùng Chúa, trọn đời xưng mình là...

 

1428

Sau khi loài người ta lo liệu xây tháp Babêlê, là thành luỹ kẻ ngịch cùng ĐCT, thì ĐCT toan liệu dựng nên thành luỹ cực trọng, là Hội thánh, mà chọn ông Abaraham làm...

 

2448

Vốn ĐCT, là Đấng vô thuỷ vô chung, định bởi không mà dựng nên cho có. Vậy thuở sơ khai, Chúa phép tắt vô cùng gầy...

 

3282

Vốn coi dưới thế này, thật chẳng có sự gì quí báo cho bằng lời ĐCT đã phán truyền, vì lời Chúa tỏ lẽ thật cho chúng tôi biết, cùng chỉ đàng phước cho chúng tôi đi. Vậy thì chẳng có sự gì mà các giáo hữu...

 

1074

H. Phép giải tội là đí gì ? T . Là phép tha tội cho những kẻ đã phạm từ khi...

 

1066

H. Bởi sức riêng ta có đặng rỗi linh hồn chăng ? T . Chẳng đặng, có ơn Chúa giúp...

 

1131

H. Tội làm biếng là tội nào ? T . Là tội hay làm cho người ta trễ nải, chẳng muốn chịu khó...

 

1896

H. Có mấy đàng lên thiên đàng ? T. Có một đàng rất chính rất thật là đạo thánh...