Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

144

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta cũng được đón nhận các ơn của Chúa Thánh Thần. Khi các ân ban này được áp dụng một cách hữu hiệu,...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>