Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

1676

Vua Saolê phạm tội mất lòng ĐCT càng ngày càng thêm, nên Chúa dạy ông Samue trao quờn cho người khác lên làm vua. Song le thánh tiên tri suy...

 

1109

Các dòng con cháu ông Giacop tụ hiệp tại thành Maxipha, là nơi cất nhà thờ Đ C Trời thuở ấy, mà định phạt kẻ có tội. Khi dân đã tra hỏi...

 

1953

Từ ông samson sinh thì đoạn, có nhiều tướng lên trị dân Isarae. Nhưng mà khi ấy ai nấy chẳng còn giữ luật nhặt phép, muốn làm sao thì làm....

 

1928

Ông Môisen nghe thuật lại những lời ngược ngạo làm vậy, thì người giữ một lòng hiền lành chẳng oán giận. Song ĐCT chẳng bỏ qua tội ấy vì chưng bà Maria...

 

1189

Đang khi dân Isarae hãy còn vui mừng, vì đã đặng nước uống đủ no, chẳng ngờ liền mắc phải giặc vây đến, mà sợ hãi lắm. Binh giặc ấy...

 

1190

Khi các anh em ông Giuse trở về quê nhà, thuật tự sự cho cha già hay mà rằng Quan lớn nước ấy là anh em mới tôi, tên là...

 

1018

Từ ngày ông Egiác làm bạn cùng bà Rêbecca, thì ông Abaraham hãy còn sống lâu cho đế khi lớn tuổi mới qua đời. Ông thánh này trọn đời ở hết lòng cùng Chúa, trọn đời xưng mình là...

 

1371

Sau khi loài người ta lo liệu xây tháp Babêlê, là thành luỹ kẻ ngịch cùng ĐCT, thì ĐCT toan liệu dựng nên thành luỹ cực trọng, là Hội thánh, mà chọn ông Abaraham làm...

 

2309

Vốn ĐCT, là Đấng vô thuỷ vô chung, định bởi không mà dựng nên cho có. Vậy thuở sơ khai, Chúa phép tắt vô cùng gầy...

 

3139

Vốn coi dưới thế này, thật chẳng có sự gì quí báo cho bằng lời ĐCT đã phán truyền, vì lời Chúa tỏ lẽ thật cho chúng tôi biết, cùng chỉ đàng phước cho chúng tôi đi. Vậy thì chẳng có sự gì mà các giáo hữu...

 

1049

H. Phép giải tội là đí gì ? T . Là phép tha tội cho những kẻ đã phạm từ khi...

 

1037

H. Bởi sức riêng ta có đặng rỗi linh hồn chăng ? T . Chẳng đặng, có ơn Chúa giúp...

 

1090

H. Tội làm biếng là tội nào ? T . Là tội hay làm cho người ta trễ nải, chẳng muốn chịu khó...

 

1843

H. Có mấy đàng lên thiên đàng ? T. Có một đàng rất chính rất thật là đạo thánh...

 

2942

Sự tôn RTTT trong gia thất người giáo hữu là mỗi người trong nhà trực tỉnh nhìn lấy Đ C Giêsu làm vua phần thiêng...

 

946

Giáng sanh ngàn chín hai năm, Tháng Mars, mồng chín, đương nhằm mùa xuân. Vang danh...

 

1138

Nhớ Cha xưa: Vốn dòng sang trọng, Nên đấng khôn ngoan, Bẻ nương ấm thung huyên, Hằng cấp...

 

1321

Trối cùng Hoàng tử Đông Cung, Của hèn sư đệ hãy dùng ngày nay. Cùng nhau mười mấy năm chầy, Dưỡng...

 

1449

Đức Thầy sai khắp gần xa, Tây , Nam , Linh mục cai mà giáo nhơn. Lập ra địa phận keo sơn, Viếng thăm...