Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Sống mầu nhiệm các thánh thông công

holyeucharistscaled1
Trong kinh Tin kính của các Tông Đồ, Giáo Hội tuyên xưng “ Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công”. Sau khi tuyên xưng: “Hội Thánh hằng có ở khắp thế này”, Kinh tin kính các Tông Đồ thêm: “Các Thánh thông công.” một cách nào đó, để giải thích cho mục trước: “Hội Thánh là gì, nếu không phải là cộng đoàn của tất cả các Thánh?” Quả thật, Hội Thánh là sự hiệp thông của các Thánh. (x. GLHTCG số 946).

Vậy mầu nhiệm các thánh thông công là gì?  Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, sự sống từ Chúa Kitô tuôn tràn qua mọi chi thể, nên có một mối dây liên kết mọi tín hữu lại với nhau. Khi nói “Các thánh thông công” là nói lên sự hiệp thông giữa những người thánh, tất cả những ai nhờ ân sủng được kết hợp với Ðức Kitô chịu chết và sống lại. Một số còn lữ hành trên trần gian, một số khác đã rời bỏ đời này và hiện đang được thanh luyện, một số khác nữa đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Ðức Kitô, là Hội thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. (x. Sách Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 195).

Giữa ba tình trạng Giáo hội có sự liên kết mật thiết với nhau như thánh Phaolô đã nói trong đời sống hiệp thông này, mọi sự đều liên đới với nhau: nếu một chi thể của Chúa Kitô vui, thì mọi chi thể khác cùng vui. Nếu một chi thể đau khổ, thì mọi chi thể khác cùng đau khổ. (x. 1Cr 12,26). Sự hiệp thông giữa ba tình trạng của Giáo hội còn diễn ra cách đặc biệt trong buổi cử hành phụng vụ, cách riêng là Thánh Lễ (x. LG 50) và nhất là trong các Kinh Nguyện Thánh Thể, lời nguyện nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse và toàn thể các thánh (Giáo hội khải hoàn), sau đó tuyên xưng sự hiệp thông với hàng giáo sĩ và toàn thể Dân Chúa đang qui tụ (Giáo hội lữ hành), và sau hết là lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời đang thanh luyện (Giáo hội đau khổ).

Làm sao để sống mầu nhiệm các thánh thông công? Khi tham dự Thánh lễ cách sốt sắng và trọn vẹn, mỗi người tín hữu đang sống mầu nhiệm các thánh thông công. Khi mỗi Thánh lễ được cử hành, Giáo hội lữ hành hướng về Giáo Hội khải hoàn và đồng thời cũng dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội đang đau khổ để tất cả được quy về cùng một mối là sống kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa trong vinh quang. Bên cạnh đó, các tín hữu còn sống trên trần gian hiệp thông với các Thánh bằng cách theo gương và cầu khẩn các Ngài. Các tín hữu còn sống hiệp thông với các tín hữu đã qua đời còn đang thanh luyện bằng hy sinh và cầu nguyện giúp họ sớm được hạnh phúc với Chúa.

 

 Tác giả: Lm. Phêrô Hồ Văn Quí

180    08-07-2023