Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

1260

Thánh Phaolô đã thể hiện niềm tin tuyệt đối và niềm hy vọng chắc chắn của ngài vào Đức Kitô Phục Sinh, ngài nói: “... nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của...

 

831

Chúa Giêsu nghĩ gì về cái chết? Theo Cựu Ước, người Do Thái không quan niệm chết là hồn lìa khỏi xác, vì đó là quan niệm của người Hy Lạp. Còn người Do Thái...

 

908

Mùa chay là cơ hội rất tốt để chúng ta tiến gần đến anh chị em và gần bên Chúa. Dụ ngôn cây vả trong vườn nho của bài phúc âm, đây là một hình ảnh rất thiết thực và cụ thể dễ hiểu. Ai...

 

42

Mùa chay là cơ hội rất tốt để chúng ta tiến gần đến anh chị em và gần bên Chúa. Dụ ngôn cây vả trong vườn nho của bài phúc âm, đây là một hình ảnh rất thiết thực và cụ thể dễ hiểu. Ai...

 

297

Biến cố Chúa hiển dung trên núi Thabor được cả 3 thánh ký Tin mừng nhất lãm trình thuật lại. Sau khi Chúa...

 

791

Thời Cựu Ước, luật yêu thương được hiểu là không hại người anh em, phải yêu thương đồng loại: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người...

 

830

Trang Tin Mừng hôm nay ghi lời dạy của Chúa Giêsu trong nhiều thời điểm khác nhau liên quan đến Tám Mối Phúc Thật...

 

938

Trang Tin Mừng này tiếp theo bài giảng về Tám Mối Phúc Thật, nhằm nói lên bản chất và sứ mệnh của người môn đệ trong xã hội trần thế. Bản chất việc tông đồ của họ là muối mặn ướp cho đời khỏi hư hỏng và là ánh sáng soi đường cho thế gian. Họ có sứ...

 

556

Bài Giảng trên núi diễn tả Tin Mừng về Nước Trời: đề tài Nước Trời là một trong những điểm nhấn mạnh của Bài Giảng. Ngay ở câu đầu của Bài Giảng, ta đã được đặt trong quan...

 

844

Qua Thánh Mát-thêu, ta thấy ngay từ khởi đầu bước đường rao giảng, Đức Giê-su đã lấy miền đất Ga-li-lê, đặc biệt thị trấn Ca-phác-na-um, làm trung tâm hoạt động. Một trong các lý do đưa ra là vì tại Giu-đê Gio-an tẩy giả đã...

 

1624

Ta bước vào Chúa nhật Chúa nhật II thường niên A. Ở Chúa nhật này, ta thấy thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ sinh...

 

104

Qua Thánh Mát-thêu, ta thấy ngay từ khởi đầu bước đường rao giảng, Đức Giê-su đã lấy miền đất Ga-li-lê, đặc biệt thị trấn Ca-phác-na-um, làm trung tâm hoạt động. Một trong các lý do đưa ra là vì tại Giu-đê Gio-an tẩy giả đã...

 

827

Ta bước vào Chúa nhật Chúa nhật II thường niên A. Ở Chúa nhật này, ta thấy thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ sinh...

 

654

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ta mừng hôm nay được mừng sớm nhất, chỉ sau lễ Phục sinh, vì nó bao hàm lời rao giảng của các Tông Đồ, là điểm khởi hành cho tất cả những việc mà các Tông Đồ phải làm chứng cho (Cv 1, 21-22; 10,...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>