Sidebar

Thứ Hai
30.01.2023

166

“Lạy Chúa, xin giúp con vĩnh viễn từ bỏ mọi tham vọng viển vông, cũng như bao lắng lo về những gì thế gian nghĩ về...

 

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>