Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

421

“Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó...

 

215

“Chúc tụng Danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!”

 

188

“Tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi; cũng như tôi nghĩ, tôi không xứng đáng đi mời Thầy,...

 

219

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì...

 

183

“Có nhóm Mười Hai cùng đi với Ngài, có cả mấy phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần...

 

192

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi...

 

203

“Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”