Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên: Thi hành ý muốn của Chúa Cha

image-181234567

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với chúng ta, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. 

Muốn tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, thì cần phải cậy nhờ Thần Khí và ơn Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Phục vụ Thần Khí quả là một sứ mạng cao cả: Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Không phải do chúng tôi, là do ơn Thiên Chúa. 

Muốn tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, thì phải kiên trì và giữ vững niềm tin cậy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Inhaxiô Antiôkhia nói: Vậy anh em hãy cố gắng kiên trì sống theo giáo lý của Chúa và của các Tông Đồ, để anh em thành công trong mọi việc anh em làm… Tôi nguyện xin Chúa Cha ban cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Anh em hãy sống kết hợp với Đức Kitô, hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn. 

Muốn tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, thì phải nhận ra tình yêu, lòng thương xót, mà Chúa dành cho chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Mikha nói: Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 84, vịnh gia đã cho thấy: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Giacóp, Ngài dẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Tuân giữ lời Đức Giêsu và thi hành ý muốn của Chúa Cha là tấm căn cước cho thấy chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu và là con cái của Cha trên trời. Chúng ta trở thành gia đình, người nhà của Đức Giêsu, khi chúng ta thi hành ý muốn của Chúa Cha, bởi vì, Đức Giêsu được sai đến để làm theo ý Chúa Cha, và Người được gọi con Con Yêu Dấu của Chúa Cha do bởi sự vâng phục trọn hảo của Người. Chính Chúa Cha đã kêu gọi chúng ta hãy vâng nghe lời Con của Người. Nếu chúng ta tuân giữ lời của Đức Giêsu, thì Chúa Cha yêu mến chúng ta, và Người sẽ đến ở với chúng ta. Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với chúng ta, và rộng tay ban phát mọi ơn lành cho chúng ta, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến, ước gì chúng ta luôn biết chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, để chúng ta luôn được kể vào số những người nhà của Chúa: là anh chị em của Chúa, và là mẹ của Chúa. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

238    23-06-2024