Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Suy niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Chay - B: Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ

image-221Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nay đã gần đại lễ Vượt Qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng ta thêm sốt sắng nhiệt thành, để đón mừng mầu nhiệm Cứu Độ. 

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua được thể hiện qua việc nhiệt thành quay trở về với Chúa tuân giữ giao ước của Người. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành tường thuật lại việc Thiên Chúa lập giao ước với Dân của Người. Các điều khoản của giao ước cho thấy: Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất, và chúng ta phải quy hướng mọi sự về Người. Thật vậy, Thiên Chúa đã dùng ông Môsê mà ban bố Lề Luật. Còn ân sủng và chân lý thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Chưa có ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Chỉ có Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở gần bên lòng Chúa Cha, mới tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa. 

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua bằng cách nhiệt thành quay trở về với Chúa trong cầu nguyện, bởi vì, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, linh mục Tetulianô đã cho thấy: Cầu nguyện là của lễ thiêng liêng hủy bỏ các hy lễ cũ, Thiên Chúa phán: Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì? và Đức Giêsu cũng đã cho thấy: Giờ đã đến, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí và Người tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy Dân Chúa không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 94, vịnh gia đã kêu gọi: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mêriba, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cũng là lời kêu gọi quay trở về cùng Chúa: Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã kết thúc cuộc tranh luận với những người gán cho Chúa dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ bằng câu: Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua là nhiệt thành quay trở về thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật, nghĩa là, không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi này hay núi kia nữa, nhưng, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa bằng cách quy hướng mọi sự về Chúa mọi nơi mọi lúc, nghĩa là, chúng ta để cho Chúa chi phối mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Đi theo sự hướng dẫn của Chúa là đi trong ánh sáng, để rồi, tất cả mọi điều chúng ta nghĩ đều là nghĩ tốt, mọi sự chúng ta nói đều là nói tốt, và mọi việc chúng ta làm đều là làm tốt. Nghĩ tốt, nói tốt, và làm tốt sẽ giúp chúng ta nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Ước gì chúng ta luôn biết quay trở về với Chúa, nên một với Chúa trong mọi sự. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

381    28-01-2024