Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

118

“Lạy Chúa, không dung thân nơi Chúa, con sẽ tìm dung thân nơi các thứ không phải Ngài. Cho con luôn gắn bó...

 

116

“Lạy Chúa, con cứ lẩn quẩn, lần thần, trong ‘chỗ cạn’ nên không bắt được gì hết, cũng không thấy gì hết! Tin vào...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>