Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

798

“Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang...