Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

471

Bài viết này góp nhặt các câu tâm đắc, rút ra từ giáo huấn, tâm tình, trải nghiệm, thao thức, ước mơ kể cả sự phân định và lựa chọn của Đức cha Lambert de la Motte trong hành trình...

 

1 2 3 4 5 6 > >>