Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

908

Bài viết này góp nhặt các câu tâm đắc, rút ra từ giáo huấn, tâm tình, trải nghiệm, thao thức, ước mơ kể cả sự phân định và lựa chọn của Đức cha Lambert de la Motte trong hành trình...

 

1 2 3 4 5 6 > >>