Sidebar

Thứ Hai
30.01.2023

141

Bài viết này góp nhặt các câu tâm đắc, rút ra từ giáo huấn, tâm tình, trải nghiệm, thao thức, ước mơ kể cả sự phân định và lựa chọn của Đức cha Lambert de la Motte trong hành trình...

 

1 2 3 4 5 6 > >>