Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

1738

Về văn hóa, kinh viện học phái ra đời, nối kết hòa điệu kiến thức với mạc khải, nổi tiếng nhất là Thánh Bonaventura và Thánh Thomas. Về nghệ thuật...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>