Sidebar

Thứ Tư
22.03.2023

Thỉnh thưa lời cầu...

img7168


Tết này vẫn giống Tết xưa,

Vẫn con hèn mọn thỉnh thưa lời cầu.

Con không xin Chúa nhiều đâu,

Đủ ăn, đủ mặc, đủ câu nghĩa tình.

Đủ bền vững trí tâm linh,

Đủ lòng Chúa đẹp, đủ bình an xin.

Đủ niềm phó thác cậy tin,

Đủ sao Chúa mến đoái nhìn con thôi.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

134