Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

1824

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em là muối cho đời” (Mt 5, 13). Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu đã dùng...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>