Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Đạo đức kinh doanh

 

Trong thi gian qua, trong truyn thông người ta nói nhiu đến vn đ kinh doanh ca các doanh nghip.

Người ta nói đến mt doanh nghip giàu, thm chí rt giàu nhưng li kinh doanh gian di : mua hàng ca Trung quc giá r đ sau đó “biến chế” thành hàng Vit Nam bán giá mc hơn gp nhiu ln. Doanh nghip kinh doanh thành công nh treo đu dê (hàng Vit Nam) bán tht chó (hàng Trung quc). Doanh nghip kiếm được nhiu tin nh lường gt người mua. Doanh nghip đã chn cách làm dùng phương tin xu (gian di) đ đt mc đích gi là tt (kiếm được nhiu tin tin, tr nên giàu có, ăn mc, nhà ca sang trng…).

V vic th hai cũng tương t là v công ty thuc : mua hàng cn đ (giá r) nhưng khai là ca Canada (bán giá mc). C hai v làm dư lun xã hi ni sóng.

Thc ra trong kinh doanh các doanh nghip còn làm chuyn tày tri hơn là gây ô nhim môi trường : tày tri vì gây tn hi đến sc khe con người.

Chúng ta đã tng nghe v formosa gây ô nhim môi trường. Thc ra không ch có mt mà có nhiu. Không phi ch doanh nghip không tôn giáo hay vô thn (làm ăn theo kiu mc đích bin mình cho phương tin) nhưng ngay c doanh nghip mang tên là công giáo.

Trong nhng ngày qua, giáo trình Hc Thuyết xã hi ca tôi có dp b sung mt trường hp kinh doanh làm ô nhim môi trường ca mt doanh nghip mang tên là công giáo.

Trong vài tháng qua mt nhà hàng được đã xây dng và đang hot đng náo nhit kế bên nhà th Huyn sĩ (giáo x Ch Đũi) thuc qun nht Saigon. Vn đkinh doanh là chuyn ni b ca doanh nghip chúng ta không bàn ti. Chúng ta ch nói vn đ gây ô nhim là vn đ thuc đo đc nht là doanh nghip ny mang danh là công giáo nghĩa là cn phi theo nguyên tc làm ăn theo s hướng dn ca Giáo hi. Nếu không chúng ta đành phi gi đây là doanh nghip chmang danh công giáo mà thôi.

Vn đ là doanh nghip ny gây ô nhim cho nhà x Ch đũi, nơi các cha đang . Ô nhim do doanh nghip ny gây ra có hai loi : th nht tiếng n, tiếng mm ca qut hút khi hot đng, tiếng đng ra chén bát, tiếng chi tc ca nhân viên lng lng qua nhà x… th hai qut hút đã đưa qua nhà x khí mà bên doanh nghip không mun đ trong tòa nhà mình, tôi cho là khí thi vì các cha nói khí này gây ngt ngt và nóng, khí này làm cho cây khế ni tiếng sai trái ca nhà x tr nên ít trái, chim chóc và nhng con sóc không còn đến na. Tôi đã có lưu ý vi người đi din nhưng kết qu vn như cũ li còn t hi hơn. Có l htheo nguyên tc “Chu đm ăn xôi”.

Thế đy, đ kinh doanh người ta bt chp đo lý ch cn biết kiếm được tin, nhiu tin, đ kinh doanh người ta bt chp sc khe ca người khác vì h làm theo kiu “sng chết mc bay, tin thy b túi”. Nghe nói doanh nghip này hp đng 50 năm nghĩa là trong 50 năm na các cha  Ch Đũi đi din thc tế : sng trong bu khí ô nhim do mt doanh nghip ch mang tên là công giáo gây ra !

FB LM Ernest Nguyn Văn Hưởng, chánh x giáo x Huyn Sĩ

882    30-11-2017