Sidebar

Thứ Tư
26.01.2022

113

“Tại sao tôi đi tu?”. Đó chính là vì “Tôi yêu Giêsu”. Tôi nghĩ, không có gì ở trần gian này đem lại cho tôi...

 

1 2 >