Sidebar

Thứ Tư
08.12.2021

miguelprowiki
 Public Domain


Chân phước Miguel Pro được thúc đẩy bởi một đời sống cầu nguyện sâu sắc, điều này đã làm cho ngài có đủ can đảm để liều mạng sốngđoàn chiên của mình.

Chân phước Miguel Pro là một linh mục Dòng Tên can trường, người đã phục vụ đàn chiên của mình trong thời kỳ khó khăn ở Mexicô. Đặc biệt,việc các linh mục Công giáo trở thành mục tiêu đã buộc Chân phước Pro phải cải trang để phục vụ đàn chiên của mình.

Ngài có một mối quan tâm sâu sắc đến tất cả mọi người, sẵn sàng liều mạng sống vì lợi ích của họ. Mối quan tâm này được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa Giêsu, muốn noi gương Người về mọi mặt.

Dưới đây là một kinh cầu ngắn hướng về Thánh Tâm do Chân phước Miguel Pro biên soạn, một kinh cầu tóm kết đức tin của vị Chân phước và cho thấy tình yêu của ngài dành cho Chúa Giêsu đã dẫn đến tình yêu dành cho người lân cận ra sao.

Lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy củng cố đức tin của con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài; nhưng xin hãy tăng thêm tình yêu của con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, contín thác nơi Ngài; nhưng xin hãy ban thêm sức mạnh cho lòng tín thác của con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin dâng trái tim con cho Ngài; nhưng xin hãy bao bọc nó trong Ngài để nó không bao giờ có thể tách rời khỏi Ngài.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tất cả của concủa Ngài; nhưng xin hãy giữ gìn lời hứa của con để con có thể đem lời hứa đó ra thực hànhcho dù phải hy sinh cả mạng sống mình.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (23/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

49