Sidebar

Thứ Sáu
12.08.2022

TGP Huế: Video 10 chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

Giới thiệu

1. Chủ đề: Đồng Hành

2. Chủ đề: Lắng nghe

3. Chủ đề: Phát biểu

4. Chủ đề: Cử hành

5. Chủ đề: Đồng trách nhiệm trong sứ vụ

6. Chủ đề: Đối thoại trong Hội Thánh và xã hội

7. Chủ đề: Với các hệ phái Kitô hữu khác

8. Chủ đề: Thẩm quyền và tham gia

9. Chủ đề: Biện phân và quyết định

10. Chủ đề: Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành


Nguồn: tonggiaophanhue.org (03.6.2022)

136