Sidebar

Thứ Sáu
22.10.2021

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 1. BĂNG REO: CHỦ CHĂN
Đk:
Chủ chăn.
Tc: không ngoan
.(đứng chắp tay)
Đk: Chủ chăn.
Tc: Nhiệt thành.
(tư thế ân cần)
Đk: Chủ chăn.
Tc: Yêu thương.
(tư thế đến với mọi người)
Đk: Chủ chăn.
Tc: Không ngoan, nhiệt thành, yêu thương.
A.A.A

2. BÀI HÁT: ĐẦY TỚ BẤT TÀI
Là đầy tớ con thật bất tài.
Phục vụ luôn con phục vụ mãi.
Mong đừng ai là ai nhắc đến
Để khỏi thẹn thẹn với chính Ngài

3. TRÒ CHƠI: SÓC ĐỎ SÓC NÂU
(Vòng tròn).
Tất cả ngồi thành vòng tròn, Đk chọn 1 em làm "SÓC CON". Nhiệm vụ của sóc con là chạy ngoài vòng vòng tròn, miệng luôn kêu: "SÓC ĐỎ, SÓC ĐỎ", tay giơ đặt ngay đầu những người trong vòng. Nếu chọn ai, thì dừng lại và đặt tay người đó và nói: "SÓC NÂU" rồi chạy tiếp.
Người được đặt tay phải đứng ngay dậy chạy ngược chiều vời Sóc Con. Đến khi 2 bên gặp nhau thì cúi đầu chào và chạy về chổ của người bị đặt tay. Ai chạy sau thì tiếp tục làm SÓC CON. Trò chơi cứ thế tiếp tục.
Lưu ý: Để tạo bầu khí sinh động, cần có nhiều cổ động viên khích lệ SÓC CON.

1421