Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Phỏng vấn Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc hướng tới một Giáo hội hiêp hành

1. Hướng tới một Giáo Hội Hiêp Hành: Hiệp Thông - Tham gia và Sứ vụ

2. Chương trình và những nét chính tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10/ 2023

3. Những nét mới và quy chế tuyển chọn người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10/ 2023

 

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: Hội đồng Giám mục Việt Nam (24/9/2023) 

110