Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Chương Trình Ngày Hành Hương Kính Đức Mẹ Fatima tháng 05 năm 2013

NGÀY 12. 05. 2013

* 11g00 - 16g30 : LẦN CHUỖI CHUNG CÓ HƯỚNG DẪN

  • 11g00 : Năm Sự Vui
  • 12g00 : Năm Sự Thương
  • 13g00 : Năm Sự Sáng
  • 14g00 : Năm Sự Mừng
  • 15g00 : Chầu Lòng Chúa Thương Xót
  • 15g30 : Năm Sự Vui

* 16g30 : GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ - LẦN CHUỖI - CHUẨN BỊ THÁNH LỄ

* 17g00 : THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ KHAI MẠC

    Sau Thánh Lễ : Giải lao + cơm

* 19g - 23g00 : CANH THỨC CẦU NGUYỆN

  • Dòng MTG Cái Nhum
  • Dòng MTG Cái Mơn
  • Dòng Thánh Phaolô

* KIỆU ĐỨC MẸ - CHẦU THÁNH THỂ

* 23g00 : THÁNH LỄ NỬA ĐÊM

     Nghỉ đêm


NGÀY 13. 05. 2013

* 5g00 : KINH SÁNG - SUY GẪM - LẦN CHUỖI

* 6g00 : THÁNH LỄ SÁNG

  Sau Thánh Lễ : Ăn sáng + giải lao

* 7g30 : HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN - CHUẨN BỊ THÁNH LỄ

* 9g00 : THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ DO ĐỨC CHA TÔMA CHỦ SỰ

* 16g00 : THÁNH LỄ BẾ MẠC

2254