Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Tôn Rất Thánh Trái Tim ĐCG


TÔN RTTT ĐCG
Trong Các Gia Thất

Thơ chung 1918
IMPRIMERIE DE LA MISSION
289, Hai Bà Trưng 289 Tân định - Saigon


RÚT TRONG THƠ CHUNG NĂM 1918
Sự tôn Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu trong gia thất người giáo hữu.

Sự tôn RTTT trong gia thất người giáo hữu là mỗi người trong nhà trực tỉnh nhìn lấy Đ C Giêsu làm vua phần thiêng liêng; làm lễ phép này thì đặt tượng ảnh RTTT nơi chỗ nhứt trong nhà; cả và gia thất phú dưng mình cho Trái Tim Chúa và chầu chực Người hằng ngày.

Trước hết, thầy cả làm phép tượng ảnh Trái Tim, đoạn chủ nhà đem tượng ảnh để nơi chỗ trọng đã dọn sẵn. Cả và nhà quì gối trước tượng ảnh, thầy cả đọc kinh dưng mình; đoạn cả thảy rập một tiếng nguyện xin Chúa khấng nhậm ở đỗ trong nhà đã dưng cho Người; cả thảy xin Người khấng ngự trong nhà mình hầu cho ai nấy chầu chực và xin Người xuống ơn chan chứa cùng ban phát ơn lành cho mình, theo lời Người đã hứa.

Mọi người đứng vào tờ đã làm mà nhìn ĐCG là Vua cùng là Chúa cả của mình, lại hứa sẽ tận tình vưng cứ điều răn ĐCT và luật Hội thánh, và hứa sẽ đọc kinh chung mỗi ngày ban hôm và ban mai, hay là ít nữa đọc kinh chung ban hôm, nếu chẳng có thế mà đọc kinh chung hết hai buổi.

Ta ước ao cho các gia thất dưng mình cho RTTT, làm lễ tôn RTTT và hằng năm đến ngày lễ RTTT thì làm một cách trọng thể hết sức. Ngày đó anh em hãy lo dọn dẹp trần thiết nhà cửa anh em cho đẹp đẽ. Khi người quyền quới vào nhà anh em thì anh em không nệ tốn hao khó nhọc mà rước cho phải bực cao sang người ấy; ĐCG là Chủ cả trời đất, anh em hãy tiếp rước cùng mừng chầu Người cho hết lẽ trọng kính.

Tôn RTTT và dưng mình thể này là vì ĐCG đã hứa cho bà thánh Magarita Maria, trong 12 điều thì có hai điều rõ ràng là: Người hứa ban sự bình yên cho những gia thất dưng mình cho RTTT Người và ban phép lành cho những nhà có chưng tượng ảnh Trái Tim Người mà thành kính.

Mà lại ĐCG có phán tỏ tường cùng bà thánh ấy, Người ước ao cho ai nấy thành kính Trái Tim Chúa trong nhà riêng mình, Người muốn cho mỗi nhà lập một bàn thờ hay là một ngai riêng trong nhà, để ảnh Trái Tim làm một cùng ảnh chuộc tội, ảnh Đức Bà, ông thánh Giuse và các thánh bổn mạng của nhà mình; và mỗi buổi tối thì cả nhà đều tựu quì gối trước mặt Đấng bàu chữa mình mà đọc kinh chung.

Đức Giáo Hoàng Piô thứ X, và Bênêditô thứ XV đều khen nhận sự thành kính này, để mà kềm chế nết ăn thói ở theo lẽ đạo, cùng bổ túc đức tin trong các gia thất người công giáo.

Đức Giáo Hoàng Bênêditô thứ XV lại chỉ dạy sự thành kính này là điều có ích cách riêng cho đời bây giờ là khi kẻ dữ làm hết sức cho đặng bôi tẩy lý luật đạo Chúa trong các gia đình, và như vậy mới có thế mà làm cho các dân ra hư hốt.

Ớ anh rất yêu dấu, phần Ta, Ta cũng chắc ý rằng sự thành kính này nếu ai hiểu cho đúng lý, thì sẽ gìn giữ các gia thế cho khỏi đồi tể nhiễm truyền. Ớ người giáo hữu làm cha mẹ, sự thành kính này sẽ gìn giữ lòng trí anh em, kẻo dám nghinh ngang cãi ĐCT cùng lề luật Người; sẽ gìn giữ con cái cho nó từ bỏ trí nghịch trái, làm cho chẳng biết bao nhiêu con cái đời ta cãi lịnh cha mẹ. Song anh em chớ quên điều này; ví như cha mẹ chẳng làm gương vưng lời ĐCT và nắm giữ điều luât Người, thì chớ trông con cái sẽ hiếu thảo vưng lời anh em. Như cha mẹ chẳng làm gương kính thờ và biết ơn ĐCT, là Chúa tạo thành mình, thì chớ khá trông cho con cái sẽ biết ơn sanh thành mà thảo kính và đền ơn. Nếu anh em trung tín giữ điều răn ĐCT và điều răn Hội thánh, - nếu mà anh em kêu con cái đến quì gối cùng anh em buổi mai và buổi hôm mà đọc kinh thờ phượng ĐCT và thủ lẽ cùng Người cho phải lẽ, - thì khi ấy con cái mới hiểu là anh em có quyền bắt nó phải chịu lụy và thảo kính anh em mà chớ.

Anh em rất yêu dấu, Ta khuyên anh em hãy dưng mình và gia thất anh em cho RTTT một cách cho ĐCG thật nên vua và chủ trưởng trên hết trong nhà anh em. Ôi! biết phước là dường nào, cho những gia thất tôn kính Chúa và nhìn Người là chủ cả cùng là Vua mình, mà theo đòi Đấng chăn chiên lành!

Nhơn vì sự ấy: Đấng bề trên trong Địa phần đã nghị định cùng truyền như sau này:


KHOẢN I


- Khuyên dạy các Linh mục và các bổn đạo Địa phận Ta, phải trọng sự thành kính, gọi là Tôn RTTTĐCG trong các gia thất.

KHOẢN II

- Các Linh mục đặng phép làm lễ Tôn RTTT trong các gia thất tại họ mình, nơi nào mà chủ nhà thật là người ngoan đạo, - tận tình nắm giữ điều răn ĐCT và điều răn Hội thánh, - thường quen đọc kinh chung trong nhà ban mai và ban hôm, hay là ít nữa đọc chung trong ban hôm, khi chẳng có thể mà đọc chung ban mai.

KHOẢN III

- Lễ RTTTĐCG lấy làm lễ riêng cho các gia thất đã dưng mình cho RTTT, thì hằng năm các gia thất ấy làm lễ này trọng thể hết sức. Chớ chi mỗi người trong gia thất này dọn mình chịu lễ ngày lễ RTTT trong nhà mình.

KHOẢN IV

- Các Linh mục sẽ làm sổ các nhà dưng mình cho RTTT và lo cho ai nấy giữ vẹn những sự mình đã hứa.

TÔN RTTTĐCG
TRONG CÁC GIA THẤT.

LỄ PHÉP

Benedictio Imaginis Sacratissimi Cordis Jesu Christi, Domini Nostri.

V . Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R
. Qui fecit caelum et terram.
V
. Dominus vobiscum.
R
. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum tuorum imagines pingi non reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties corum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis meditemur, hanc. quaesumus. Imaginem in honorem et memoriam Sacratissimi Cordis Unigeniti Filii tui Domini Nostri Jesu Christii adaptatam, bene + dicere et sane + tificare digneris; et praesta ut quicumque coram illa Cor Sacratissimi Unigeniti Filii tui suppliciler colere et honorare studierit, illius meritis et obtentu, a te gratiam in praesenti, et aeternam gloriam obtineat in futuram. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

(Deinde, aspcrgat aqua benedicta)

- Khi ấy mọi người đọc kinh Tin Kính lớn tiếng mà làm chứng đức tin cả và gia thất một cách rõ ràng.

- Thầy cả nhắc lại lòng ĐCG trông đợi cho các gia thất dưng mình cho Người, thì sẽ phải hết lòng thể nào và kể lại những ơn lành chan chứa cách riêng Người sẽ ban cho.

KINH DƯNG MÌNH (Thầy cả đọc)

Tôi kính lạy ĐCG xin Chúa khấng viếng nhà này, làm một cùng Rất thánh Đức Mẹ Chúa, và xuống cho nhà này đầy dẫy những ơn, Chúa đã hứa cách riêng cho nhà dưng mình cho RTTT Chúa. Tôi kính lạy Chúa Cứu thế, khi xưa Chúa tỏ mình cho tôi tá Chúa, là đấng có lộc Magarita Maria, thì Chúa đã nài xin cả và thiên hạ thành kính mến yêu Trái Tim Chúa, đã thương loài người ta dường ấy; mà người ta ít đáp mến đỗi này. Hôm nay nhà này chóng nghe lời Chúa và chạy đến cùng Chúa mà tung hô Chúa là Vua cả đáng yêu mến, và quyết một lòng phú dưng cho Chúa mọi sự vui, mọi sự cực buồn, mọi việc bây giờ và ngày sau trong gia thất này, những dốc lòng thuộc về một Chúa mà thôi. Lạy ĐCG, xin Chúa xuống phước lành cho mọi người có mặt đây bây giờ. Xin xuống phước cho kẻ trong nhà đã qua đời theo lịnh Chúa dạy. Xin xuống phước cho những người chẳng có mặt đây. Ớ Trái Tim đầy sự lân ái, nhơn danh Đức Nữ đồng trinh Maria, xin Chúa đặt sự kính Chúa yêu người hằng trị trong nhà này. Xin ban ơn cho mọi người nhà này đặng lòng tin, lòng thanh và lòng sạch sẽ. Xin một mình Chúa làm chủ những linh hồn này. Xin cho kẻ ấy dứt tình yêu sự thế phù vân ngây dại. Lạy Chúa, xin mở dấu thánh Trái Tim lân mẫn cho kẻ ấy đặng vào và gìn giữ mọi người trong ấy, - như trong tàu phần rỗi. - vì chưng kẻ ấy đều muốn thuộc về Chúa luôn cho đến hưởng phước đời đời. Ớ Trái Tim khởi hoàn ĐCG! hãy sống hằng trị trong nhà chúng tôi, cho chúng tôi kính mến ngợi khen hằng ngày. Amen.

Ngày trọng đại dường ấy, giờ phước lộc thể nầy, thì không ai nên thiếu mặt, cho nên phải nhắc nhở kẻ đã qua đời trong nhà, và đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, cho kẻ ấy cùng kẻ đi vắng mặt.

Đoạn, chủ nhà đặt tượng Trái Tim ĐCG trên chỗ nhứt đã dọn rồi thì quì gối thảy thảy mà đọc kinh sau này:

KINH

Tán tạ khong khen RTTTĐCG vì sự lân mẫn vô cùng đã thương đến tôi tá phước lộc nơi nhà này, - Chúa đã chọn lấy trong muôn vàn nhà khác, - để làm gia nghiệp Chúa yêu dấu và nên cung thánh phạt tạ Chúa, mà bồi thường những sự người ta bạc ngãi vô ân.

Chúng tôi kính lạy ĐCG, kìa nhà nầy là một phần trong đoàn chiên trung nghĩa Chúa, đã đặng danh vọng lạ lùng: là đặng Chúa làm chủ nhà chúng tôi, thì chúng tôi bỡ ngỡ là dường nào.

Chúng tôi một nín lặng mà thờ lạy Chúa, lại mừng thầm chẳng xiết bao vì thấy Chúa ở cùng chúng tôi một nhà, chung cùng trong sự khó nhọc âu lo và sự vui mừng chúng tôi. Hản thật là chúng tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà ti tiện nầy. Song le Chúa đã phán một lời, thì linh hồn kẻ khao khát Chúa liền gặp nước hằng sống cạnh nương long Chúa chảy ra, cho chúng đặng sống đời đời.

Vậy nay chúng tôi thống hối ăn năn, trông cậy, chạy đến dưng mình cho Chúa là sự sống chẳng hay dời đổi. Ớ Trái Tim rất thánh, hãy ngự giữa chúng tôi, vì chúng tôi hết lòng muốn yêu mến Chúa, là bụi gai đang cháy hay thiêu đốt mà luyện thế gian cho sạch. Ôi ôi! chớ chi nhà này nên chốn Chúa ngự dịu dàng bằng nhà Bêthania, cho Chúa yên tâm nơi những linh hồn yêu mến, đã chọn phần nhứt là thâm trầm trong Trái Tim Chúa. Kính lạy Cứu thế dấu yêu, chớ chi nhà nầy nên chốn đỗ Êgiếptô đang khi kẻ thù dày đuổi Chúa.

Lạy ĐCG xin hãy đến, vì ở đây sánh bằng Nadarét, chúng tôi yêu mến Đức Mẹ là Mẹ dịu ngọt Chúa trối để cho chúng tôi. Nhà chúng tôi đã mắc cơn rủi ro, có người đã chết xin Chúa vào ở, thay lấy kẻ vắng mặt, cho chúng tôi đặng giảm ưu phiền. Ớ bạn thiết nghĩa trực tình, phải chi những lúc buồn bực bi ai đã có Chúa đó, thì nước mắt chúng tôi đã bớt đắng cay, thì những vết tích bề trong một mình Chúa hay biết, đã nên êm ái.

Xin Chúa hãy đến vì kìa bóng xế tan toan đã gần, vì ngày tuổi trẻ cùng giờ mê hoặc chúng tôi đã hòng lụn tới. Xin Chúa ở lại cùng chúng tôi vì trời đã tối thế tục gian tà muốn bao phủ chúng tôi trong bóng tối tăm là từ chối lẽ ngay đàng chánh. Còn chúng tôi những muốn triếu theo chơn Chúa mà thôi. vì Chúa là Đàng, là sự Thật, sự Sống. Lạy ĐCG xin cho chúng tôi đặng nghe lời Chúa phán như xưa là "Hôm nay bay phải cho Tao ở đỗ nhà nầy."

Lạy Chúa, xin hãy ở lại đây, hầu cho chúng tôi đặng sống trong sự kính mến Chúa, và ở làm một nhà cùng Chúa, vì chúng tôi tung hô một Chúa là Vua chúng tôi, chúng tôi chẳng nhìn lấy ai hơn Chúa nữa.

Mến thay, trọng thay, vinh hiển thay Rất Thánh Trái Tim ĐCG khởi hoàn trong nhà này đời đời !

Nguyện xin nước Người trị đến. Amen.

Đây người ta đọc kinh Lạy Nữ Vương mà tặng dưng sự yêu mến Trái Tim vẹn sạch Đức Bà.

Lạy Nữ Vương...

Chúng tôi kính lạy RTTTĐCG xin hãy thương xót chúng tôi (3 lần)

Chúng tôi kính lạy Trái Tim vẹn sạch Đức Bà Maria xin cầu cho chúng tôi.

Chúng tôi thân lạy ông thánh Giuse xin cầu cho chúng tôi.

Thầy cả làm phép lành cho các kẻ có mặt đây:"Benedictio Dei omnipotèntis, etc."

VIỆC BUỘC PHẢI LÀM

Đọc kinh chung mỗi ngày, ban mai và ban hôm, hay là ít nữa ban hôm, khi không có thể mà đọc hai buổi.

Hằng năm rước lễ sốt sắng mà kính ngày lễ RTTT. Ai trong nhà rước lễ không đặng chính ngày lễ ấy, thì hãy rước một ngày Chúa nhựt nào hay là ngày thứ sáu đầu tháng.

Ngày lễ này, khi đọc kinh ban hôm, thì đọc kinh dưng mình cho RTTT, là kinh Thầy cả đọc khi tôn RTTT.

VIỆC KHUYÊN PHẢI LÀM

Ngày lễ tôn RTTT, thì ước cho gia thất dưng mình, xin một lễ cho kẻ sống và kẻ chết trong nhà.

Cũng ước cho mọi người trong nhà dọn mình chịu lễ ngày tôn RTTT.

Lễ RTTT thì làm trọng chẳng những là tại nhà thờ, mà lại trong nhà mình dọn bàn thờ Trái Tim cho nghi tiết để quì đó mà đọc kinh dưng mình.

Gắn vó xin mỗi người trong nhà đã dưng cho RTTT, thì giữ thói đi viếng Mình Thánh Chúa, khi nào đi đặng.

ÂN XÁ

1. Một ân xá 7 năm và 7 mùa cho mỗi người trong gia thất có mặt chầu khi làm lễ tôn RTTTĐCG trong nhà mà khi ấy phải có lòng ăn năn tội.

2.
Đại xá cho những người ấy, nếu ngày nầy có xưng tội chịu lễ và viếng nhà thờ nào hoặc lớn nhỏ cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông.

3.
Ân xá 300 ngày cho kẻ ấy, nếu ngày giáp năm tôn RTTT, có đọc lại kinh dưng mình, trước ảnh Trái Tim.

4.
Ai đọc kinh Tin, Cậy, Kính mến mỗi ngày thì:
a.
Mỗi tháng một đại xá, ngày nào mặc ý mình chọn; mà phải xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông.
b.
Ân xá 7 năm và 7 mùa, mỗi khi đọc ba kinh ấy sốt sắng và thật lòng
c.
Đại xá trong giờ lâm tử.

5. Ai đọc kinh cầu Đức Bà mỗi ngày, thì:
a.
Đại xá ngày lễ Đức Bà chẳng hề mắc tội Tổ Tông, lễ Truyền tin cho Đức Bà, lễ Đức Bà dưng ĐCG vào đền thánh, và lễ Đức Bà Mông Triệu thăng thiên, mà phải xưng tội rước lễ và viếng nhà thờ cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông,
b.
Ân xá 300 ngày mỗi lần.

6. Ai đọc kinh A thánh Nữ (Memorare) hằng ngày, thì:
a.
Đại xá mỗi tháng một lần, ngày nào mình chọn, mà phải xưng tội rước lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện theo ý ĐGT.
b.
Ân xá 300 ngày mỗi lần.

Những ơn ĐCGiêsu Kitô đã hứa cùng bà thánh Magarita Maria Alacoque cho những kẻ thành kính Rất Thánh Trái Tim Người

1. Tao sẽ ban những ơn cần kíp cho chúng nó.
2.
Tao sẽ ban cho gia đạo chúng nó đặng an hòa.
3.
Tao sẽ an ủi chúng nó trong mọi cơn phiền não.
4.
Tao sẽ nên nơi chúng nó dung thân, đương khi sống và nhứt là trong giờ lâm tử.
5.
Tao sẽ xối ban phép lành trên hết mọi việc chúng nó mong làm.
6.
Trong Trái Tim Tao những người tội lụy sẽ gặp nguồn đào và biển vô cùng đầy ơn thương xót.
7.
Nhờ đó thì những linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên trọn lành.
8.
Nhờ đó thì những linh hồn sốt sắng sẽ trở nên trọn lành.
9.
Tao cũng sẽ xuống phước cho những nhà chưng tượng Trái Tim Tao, mà thành kính.
10.
Tao sẽ ban cho các hàng Đạo đức đặng ơn mủi dạ đá chai.
11.
Những kẻ mở đàng sốt sắng này, thì Tao sẽ tạc tên chúng nó vào Trái Tim Tao, chẳng hề bôi tẩy.
12.
Bởi Trái Tim Cha đầy lòng ái tuất, nên hứa cùng con rằng: những kẻ rước lễ mỗi ngày thứ sáu tuần đầu, cứ luôn chín tháng, thì sẽ đặng ơn thống hối khi lâm chung, và khỏi chết trong khi bội ngãi cùng Tao, lại đặng chịu các phép Bí tích, vì Trái Tim Tao sẽ nên nơi dung thân vững chắc cho chúng nó trong giờ lâm tử.


3234    17-03-2011 07:39:04