Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Thâu nhận hội viên Caritas Việt Nam tại họ đạo Mặc Bắc

Hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại nhà thờ Mặc Bắc với sự hiện diện của cha Louis Nguyễn Văn Kỉnh, cha sở và là cha hạt trưởng Mặc Bắc cùng với quý cha:

Giacôbê Nguyễn Quốc Vinh, cha phụ trách Caritas Giáo hạt Mặc Bắc

Philp. Minh Trương Văn Sơn, cha phụ trách Caritas Giáo hạt Vĩnh Long,

Tađêô Phạm Văn Don, Giám Đốc Caritsas Vĩnh Long,

Sơ Salômê Lý Thị Xuân Dung,

Anh Micae Nguyễn Khắc Phục nhân viên Caritas Vĩnh Long đã cử hành thánh lễ cùng với Nghi thức thâu nhận 357 Hội viên Caritas Việt nam.

Với con số khá khích lệ nầy, Caritas Vĩnh Long hy vọng sẽ có nhiều họ đạo trong Giáo phận cùng tham gia công việc Bác ái nầy.

hoiviencaritas-11hoiviencaritas-21hoiviencaritas-31hoiviencaritas-41hoiviencaritas-51hoiviencaritas-71hoiviencaritas-8

1504    14-09-2019