Thành lập khoảng năm 1930 do gia đình ông Henry Trần Văn Cao dưới dự hướng dẫn của cha sở Bellemin. Ban đầu chỉ có vài gia đình, đến năm 1945 có khoảng 300 bổn đạo. Cha sở Cái Tàu phụ trách Họ đạo.

 

Năm 1975 với biến cố lịch sử, một số đông không còn đến Nhà thờ nữa. Nhà thờ vắng vẻ mỗi ngày Chúa nhật có cha từ Sa Đéc đến dâng lễ với số giáo dân không quá 20 người.

 

Một số giáo dân Sa Đéc vào lập nghiệp (làm ruộng) nên năm 1912 một linh mục thừa sai (thuộc địa phận Nam Vang) cất một Nhà thờ đầu tiên bằng gỗ.

 

< 1 2