1. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

  2. Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

  3. Chúa Nhật II Quanh Năm

  4. Chúa Nhật III Quanh Năm

  5. Chúa Nhật IV Quanh Năm

 

CHÚA NHẬT   LỄ HIỂN LINH.  02/01/2011

 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Ngài dùng nhiều cách để bày tỏ ý định của Ngài. Hôm nay Lễ Hiển Linh, Ngài dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường Ba Vua đến với Chúa Cứu Thế.

Hôm nay kết thúc năm thánh Giáo Hội Việt Nam, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu chuộc của Thiên Chúa, là thân mình của Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ các hoạt động xã hội, mà loan báo Tin Mừng cứu chuộc, trở nên như ánh sao dẫn đưa mọi người đến với Chúa.

2. Ba vua hỏi: "Vua Dân Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?". Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo các quốc gia, khi thi hành sứ mạng cầm quyền, biết chăm lo cho mọi người dân, được hưởng ơn bình an và tình thương của Thiên Chúa.

3. Chúa dùng nhiều hình thức, để bày tỏ lòng yêu thương và ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ nhiều loại ánh sáng, nghe thấy được tiếng Chúa kêu mời, mà mau mắn đáp lại bằng việc tin thờ Chúa Cứu Thế.

4. Kiên nhẫn vượt qua những khó nhọc, Ba Vua mới gặp thấy Chúa Cứu Thế. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ hiệu quả của năm thánh Giáo Hội Việt Nam, mà có sức vượt qua những khó nhọc và hãnh diện sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con khi đã đến với Chúa Giêsu, Con Chúa, để lãnh nhận ơn cứu chuộc, thì cũng biết nhiệt thành loan truyền Tin Mừng tình thương ấy cho mọi người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA      09/01/2011

 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chịu phép rửa sám hối, thể theo Thánh Ý Chúa Cha, để bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng. Khi được làm con Chúa, chúng ta phải được tẩy sạch tội lỗi trong phép Rửa tội. Chúa đã gánh hết tội lỗi, chúng ta đã được tha tội, vậy chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Thánh Gioan nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa". Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, ý thức mình đã chịu phép Rửa Tội, cố gắng xa tránh tội lỗi, và luôn tiến triển trên đường tập luyện các nhân đức thánh thiện.

2. Chúa phán: "Chúng ta cần làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết ý thức thân phận yếu hèn của mình, chẳng những không phạm tội, mà còn ra sức thực hiện thật nhiều việc công chính.

3. "Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội, đang rối hôn phối, đang tìm cách giải thoát khỏi tội. Xin cho họ sớm nhận được ơn tha thứ của Chúa.

4. Có tiếng nói từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết sửa đổi đời sống mình, sao cho xứng với tước vị làm con Chúa, biết làm điều đẹp lòng Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa đã ban Con Chúa giáng trần để gánh tội trần gian, xin cho chúng con biết thú nhận tội lỗi mình, quyết tâm sống theo Ý Chúa, và giúp nhau sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  II  QUANH NĂM               16/01/2011

 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, rao giảng Tin Mừng, chịu chết trên thánh giá và sống lại, để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Khi thấy Chúa Giêsu, thánh Gioan nói với môn đệ: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng mọi phương tiện, hiện đại hay cổ điển, để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người.

2. Thánh Gioan nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trong trần gian, luôn tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, gắn bó với Chúa để được ơn tha tội và được nên thánh.

3. Thánh Gioan nói: "Tôi đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người". Chúng ta cho mọi Kitô-hữu biết dùng lời nói, việc làm và đời sống mình mà làm chứng về Chúa Giêsu, Ngài chính là Đấng Cứu Chuộc nhân loại mà Thiên Chúa đã hứa ban.

4. Thánh Gioan nói: "Tôi xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đời sống đạo: đi lễ, đọc kinh, lãnh nhận bí tích, và làm việc lành, mà làm chứng cho Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa cứu chuộc trần gian. Chúa muốn đặt chúng con nên ánh sáng cho trần gian, phân phát ơn cứu rỗi của Chúa cho muôn dân. Xin cho chúng con vừa giới thiệu Con Chúa, vừa làm chứng cho ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  III  QUANH NĂM    23/01/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mang ánh sáng ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Chúa mời gọi những người thiện chí, làm cho họ nên môn đệ Chúa, phân phát ơn cứu rỗi. Chúa dạy phải sám hối để được cứu rỗi, để được vào Nước Chúa.  Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Sách Thánh viết: "Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, luôn phải rao giảng Tin Mừng.

2. Chúa bắt đầu rao giảng rằng: "Các ngươi hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng việc sám hối tội lỗi, và dùng đời sống đạo đức, cùng với các việc lành, mà rao giảng Nước Thiên Chúa.

3. Chúa phán: "Các con hãy đi theo Ta, Ta sẽ làm cho các con thành kẻ lưới người". Chúng ta cầu nguyện cho thanh thiếu niên, giới trẻ, biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, dấn thân hoạt động tông đồ, làm cho nhiều người được ơn cứu rỗi.

4. "Lập tức, các ông bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ cha lại, mà đi theo Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn biết chọn làm theo ý Chúa trước ý riêng mình, chọn làm việc của Chúa trước những sự việc trần gian.

Kết thúc: Lạy Chúa Cứu chuộc chúng con, Chúa dạy mọi người phải ăn năn sám hối để được cứu rỗi, Chúa mời gọi chúng con làm môn đệ Chúa, để đem ơn cứu rỗi đến cho trần gian. Xin khấn ban Thánh Thần Chúa xuống, để chúng con làm trọn điều Chúa dạy, cho mọi người lên thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

 CHÚA NHẬT  IV  QUANH NĂM             30/01/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng mở cửa Thiên đàng. Chúa đến trần gian, và mọi người đến với Chúa. Chúa dạy có tám mối phước thật để được lên Thiên đàng. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người áp dụng các mối phúc để được lên thiên đàng:

1. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp". Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn Dân Chúa và các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn cư xử hiền hoà, khiêm tốn và nhẫn nại với mọi người.

2. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương". Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí, khi nhìn thấy những cảnh nghèo đói, được có lòng trắc ẩn mà thương giúp đỡ đồng loại cách tận tình.

3. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang nỗ lực cho công cuộc hòa bình thế giới, sớm đạt tới kết quả chấm dứt chiến tranh và khủng bố.

4. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai bị bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám chịu cực chịu khó yêu thương phục vụ nhau, để làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn phước của nhân loại. Xin cho chúng con yêu mến những sự trên trời, và thực hành các mối phúc thật, để chúng con đạt được hạnh phúc ở đời này và đời sau vô cùng ở trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.