1. Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên
 2. Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên
 3. Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên

 

CHÚA NHẬT                        02/10/2011
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên thần chào Đức Maria là Đấng đầy ơn phước, vì Thiên Chúa ở cùng Bà. Mừng lễ Đức Mẹ Môi Khôi, chúng ta cũng tôn kính Đức Mẹ tuyệt mỹ, đầy ơn phước, Đức Mẹ chiến thắng; vì Đức Mẹ hiệp công cứu chuộc. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

 

 1. "Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến gặp một trinh nữ tên là Maria". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết theo lệnh Thiên Chúa, mà mang Tin Mừng cứu chuộc đến cho mọi người, và theo gương Đức Maria, mà xin vâng ý Chúa.
 2. Thiên thần chào Đức Maria: "Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết kính mến Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ: thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
 3. Thiên thần nói: "Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ kính mến và vâng lời Mẹ Maria, nhờ noi theo gương nhơn đức của Mẹ, mà luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.
 4. Thiên thần nói: "Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Đức Mẹ, sốt sắng lần chuỗi Môi Khôi, và vững lòng tin cậy nơi Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa, thì chắc hẳn Người tuyệt mỹ, đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, để vừa bắt chước các nhân đức của Người, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Kitô, Chúa chúng con, Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT                        02/10/2011
TUẦN  XXVII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Mỗi người đều được Chúa giao cho một sứ mạng riêng trong trần gian, để sinh ích lợi cho phần rỗi linh hồn mình và phần rỗi anh chị em mình. Vậy mỗi người phải trả lẽ trước tôn nhan Chúa về sứ mạng ấy trong ngày thẩm phán. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

 1. "Ông chủ giao cho tá điền canh tác vườn nho, rồi trẩy đi phương xa". Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, được mạnh hồn khoẻ xác mà phục vụ dân thánh Chúa, đem lại nhiều lợi ích là ơn cứu rỗi đời đời cho dân Chúa.
 2. "Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, có bồn đạp nho, có rào giậu quanh vườn". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết tận dụng những phương tiện thánh trong Hội Thánh, để tích luỹ công đức cho hạnh phúc Nước Trời.
 3. "Bọn tá điền không nộp hoa lợi vườn nho, lại bắt bớ, đánh đập và giết chết các đầy tớ ông chủ". Chúng ta cầu nguyện cho những đang sống trong tình trạng tội lỗi, những người nguội đạo, sớm được ơn ăn năn sám hối mà phát triển ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: "Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng sống đạo, thực hành lời Chúa, và làm nhiều việc bác ái, sinh lợi cho Nước Trời.

 

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Con Một Chúa để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác với Con Một Chúa, mà hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó, là sinh lợi ích cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                        09/10/2011
TUẦN  XXVIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa hảo tâm với hết mọi người, Ngài dọn tiệc Nước Trời, tiệc ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ngài mời mọi người đến tận hưởng tình thương cứu rỗi của Chúa. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và chân thành hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

 1. Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử". Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật Hội Thánh, được đầy ơn thánh, ơn khôn ngoan và can đảm của Chúa Thánh Thần, mà nhiệt thành dọn tiệc phần rỗi cho dân Chúa.
 2. "Vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách dự tiệc, nhưng họ không chịu đến". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức mình đã được mời dự tiệc cưới Con Chiên, biết dùng đời sống đạo đức, mà diễn tả bước đi hướng về bữa tiệc cưới Nước Trời.
 3. Chủ tiệc bảo đầy tớ: "Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, cũng mời vào dự tiệc cưới". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, nhận biết được lời mời gọi của Chúa, vào sống trong Hội Thánh, và cùng dự tiệc cưới Nước Trời.
 4. Vua tiến lại hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn có trang phục xứng đáng bên trong và bên ngoài, khi tham dự bữa tiệc Thánh Thể Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng toàn năng chí thánh, lòng thương xót Chúa vô biên, Chúa ban hạnh phúc Nước Trời cho tất cả những ai tin thờ Chúa. Chúng con nguyện xin cho danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến, và xin cho chúng con xứng đáng hưởng phần phước Thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                        16/10/2011
TUẦN  XXIX  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Lời Chúa giúp ta phân định những sự việc thuộc về trần gian khác với những sự việc thuộc về thiên đàng. Tuy ta sống giữa trần gian, nhưng lòng trí ta hướng về thiên đàng. Chúng ta phải sống thế nào cho đúng, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

 1. Người kia nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người chân thật, Thầy dạy đường lối Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết tôn trọng sự thật, giúp nhau đi theo đường lối Thiên Chúa, và đạt tới Nước Trời.
 2. Người kia hỏi: "Có được phép nộp thuế cho hoàn đế Cêzarê không?". Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng nhân phẩm nhân quyền, và xin cho các Kitô-hữu biết hoàn toàn tuân thủ các luật lệ dân sự phục vụ công ích.
 3. Chúa phán: "Hỡi những người đạo đức giả, tại sao các người lại thử tôi?". Chúng ta cầu nguyện cho những người chống nghịch Đạo Chúa, biết tự nhận thấy sự cố chấp của mình, mà từ bỏ con đường sai trái, và quay về đi trong đường ngay nẻo chính.
 4. Chúa phán: "Của Cêsarê trả về Cêsarê, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi biết tuân giữ các luật lệ dân quyền dân sự, thì cũng biết tuân giữ các luật lệ của Hội Thánh, và luật của Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa toàn năng, Chúa dạy chúng con ứng xử thấu tình đạt lý. Xin ban Thần Trí Chúa trợ giúp chúng con biết phân biệt các sự vật, biết trân trọng những giá trị vật chất, và biết quý mến các giá trị thiêng liêng, được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau vô cùng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                        23/10/2011
TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết điều răn căn bản và quan trọng nhất trong các giới luật, đó là kính mến Chúa và yêu thương người. Thực hiện điều này, là chúng ta chu toàn lề luật. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, điều răn nào trọng nhất?". Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật Hội Thánh, hết lòng kính mến Chúa, hết lòng yêu thương đoàn chiên, để hướng dẫn và phục vụ dân Chúa tiến đến hạnh phúc Nước Trời.
 2. Chúa phán: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng cả đời sống mình mà diễn tả lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, tuân giữ luật Chúa, và thực hành lời Chúa.
 3. Chúa phán: "Còn điều răn thứ hai, là Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình'. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống mình mà bày tỏ lòng thương người thân cận, biết giúp nhau về vật chất, và giúp nhau kính mến Chúa.
 4. Chúa phán: "Tất cả Luật Môi sen và các sách tiên tri đều qui về hai điều răn ấy, là Mến Chúa và yêu người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đáp lại tình yêu Chúa, sống bí tích Thánh Thể, và giúp đỡ tha nhân.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh Chúa, là biết yêu thương nhau. Xin Chúa ban Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con hết lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa mà chúng con yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XXX              23/10/2011
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh đảm nhận việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người, ở mọi nơi, qua mọi thời đại. Để thực hiện được công việc trọng đại này, chúng ta cần phải có nhiều thứ loại ơn Chúa. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

 1. Chúa phán: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn quan tâm loan truyền giáo lý đạo Chúa cho mọi người, tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mình.
 2. "Xin cho chúng con được dự phần trong vinh quang Nước Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu thắng được những ngại ngùng nhút nhát của mình, mà gặt hái được nhiều kết quả vinh dự trong cánh đồng truyền giáo.
 3. Chúa phán: "Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ". Chúng ta cầu nguyện cho thế giới, ngày càng có nhiều người tin Chúa, và cho giới trẻ Công giáo, ngày càng có nhiều người dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng.
 4. Chúa phán: "Ta đến để phục vụ, và hiến mạng sống cứu chuộc mọi người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tích cực sống Lời Chúa, năng tham dự Thánh lễ, và sốt sắng lãnh nhận các bí tích.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa muốn chúng con tiếp tục sứ mạng của Người, là làm cho mọi loài thờ Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con nhiệt thành sống đạo, làm sáng danh Đạo Chúa, hầu ngày sau đáng được hưởng vinh hiển trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXX              23/10/2011
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chính vì Chúa Giêsu đã tín thác trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng, nên hằng năm Hội Thánh tổ chức Ngày Truyền Giáo. Hội Thánh muốn rằng Mỗi Kitô-hữu phải truyền giáo theo khả năng mình. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

 1. Hội Thánh luôn quan tâm rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tùy hoàn cảnh và tuỳ khả năng của mình, mà luôn quan tâm trình bày giáo lý đạo Chúa cho những người đang sống quanh mình.
 2. Có những người hiến thân trọn đời cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho những người này: vượt thắng mọi khó khăn trở ngại, mà gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong cánh đồng truyền giáo.
 3. Chúa phán: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt". Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ trong Hội Thánh đáp lời Chúa gọi, hiến thân trọn đời cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
 4. Chúa phán: "Các con hãy đến với muôn dân, và làm cho họ trở nên môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, học biết giáo lý, đọc kinh sáng tối, làm cho nhiều người gia nhập đạo Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh chí tôn, các thiên hạ đều thờ phượng Chúa. Người muốn chúng con loan truyền ơn cứu rỗi của Con Chúa. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con giữ đạo nên ở đời này, mà làm cho Danh Chúa được cả sáng, và nhiều người tôn thờ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                        30/10/2011
TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã dạy và đã nêu gương khiêm nhường, gương nhiệt thành đem ơn cứu rỗi cho loài người. Chúng ta hãy quyết tâm thực hành điều Chúa dạy, Chúa làm gương. Và chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa, cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

 

 1. Chúa phán: "Các con hãy nghe theo lời giảng của các kinh sư, vì họ ngồi trên toà Môi Sen". Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, khiêm tốn phục vụ dân Chúa, chịu khó nhẫn nại, để nên hiện thân của Chúa Giêsu giúp đỡ mọi người.
 2. Chúa phán: "Các con đừng làm theo đời sống của họ, vì họ nói mà không làm". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu được thống nhất trong lời nói tuyên xưng đức tin với đời sống đức tin, để nên gương chứng nhân đức tin cho mọi người.
 3. Chúa phán: "Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ khen, họ ham thích địa vị và danh vọng xã hội". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu năng làm việc lành trong âm thầm, sống tốt, xứng danh là Kitô-hữu, là con Thiên Chúa giữa trần gian.
 4. Chúa phán: "Trong anh em, người làm lớn hơn, phải là người phục vụ anh em mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương phục vụ nhau đạt tới ơn cứu rỗi, giúp nhau sống đạo, và giúp nhau lên thiên đàng.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con thực hành lời dạy của Con Chúa, theo gương khiêm tốn của Người, mà yêu thương phục vụ anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ                         01/11/2009

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh. Hôm nay chúng ta hướng đến các Kitô-hữu đang được hưởng phước trên thiên đàng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau:

 

 1. Chúa phán: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh chăm chỉ sống lời Chúa dạy, để cùng được hạnh phúc với các thánh nam nữ trong Nước Trời.
 2. Chúa phán: "Phúc cho những ai khao khát lẽ công chính, vì họ sẽ được no thoả". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn hướng lòng về những sự nên thánh, để làm nhiều việc lành mà giúp cho nhiều người được nên thánh.
 3. Chúa phán: "Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết chọn cho mình những việc làm có giá trị, xứng danh là con Thiên Chúa.
 4. Chúa phán: "Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con thật lớn ở trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết noi gương các thánh nam nữ, mà làm sáng danh đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, và nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được lên trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.