1. Chúa Nhật II Mùa Chay
 2. Chúa Nhật III Mùa Chay
 3. Chúa Nhật IV Mùa Chay
 4. Lễ Thánh Giuse
 5. Chúa Nhật V Mùa Chay
 6. Lễ Thiên Thần Truyền Tin
 7. Lễ Lá

 

CHÚA NHẬT  II  MÙA CHAY      04/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu biến hình sáng chói vinh hiển, cho các môn đệ thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Người, để củng cố đức tin và kiên vững lòng trông cậy của các ông, giúp các ông chấp nhận cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa Giêsu đem các môn đệ đi theo Người lên núi cao. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh trong Mùa Chay này, biết gia tăng các việc lành, hãm mình chịu khó, và năng kết hợp với Chúa nhờ cầu nguyện và bí tích.
 2. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, mau quay trở về với lòng Chúa khoan dung, tắm giặc mình trong Máu Con Chiên, và đáng được hưởng niềm vui trong Lễ Phục Sinh.
 3. Tiếng Chúa Cha phán: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn thực hành Lời Chúa, trở nên hiện thân của Chúa Kitô, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mình.
 4. Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con được ở đây thì thích thú lắm". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta yêu mến Chúa, thích ngắm nhìn Chúa, thích đọc, học hiểu và sống Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa tỏ vinh quang Chúa để củng cố đức tin của các môn đệ. Xin nâng đỡ đức tin non yếu của chúng con, để khi gặp gian truân thử thách trong đời sống đạo, chúng con dám cùng vác thập giá với Chúa, hầu được vinh hiển trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY              11/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa làm Người, là Đền thờ Thiên Chúa ngự, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên Đền Thờ Thiên Chúa. Chúng ta phải thanh tẩy, sửa mình, để xứng đáng là ngôi đền Thiên Chúa ngự. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. "Chúa Giêsu thấy trong Đền Thờ, có những kẻ mua bán, và đổi tiền". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết nhận thấy các tội lỗi của mình, mà sám hối chừa bỏ tội lỗi, để sống đạo đức, trở nên đền thờ của Thiên Chúa.
 2. "Chúa Giêsu lấy dây làm roi, mà xua đuổi tất cả những người bất xứng ra khỏi đền thờ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức cởi bỏ con người cũ, cởi bỏ tội lỗi, để thực hành nhiều việc làm của Mùa Chay theo ý Chúa.
 3. Chúa phán: "Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi mua bán". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa Kitô, nhiệt tâm tu bổ Nhà Chúa, bằng những việc đạo đức, hãm mình, chịu khó, cầu nguyện và sống Lời Chúa.

 4. Chúa phán: "Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, để đánh đuổi mọi tội lỗi ra, mà xây dựng lại đời sống thánh thiện.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn ngự trong thân xác phàm hèn của chúng con. Xin cho chúng con kết hợp nên một với Chúa Kitô chịu thương khó, để được thanh tẩy cả hồn và xác, mà đáng dự phần vào vinh quang phục sinh trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  IV  MÙA CHAY              18/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chính Chúa Giêsu đã dạy cho ta biết Thiên Chúa là Tình yêu, Người đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để những ai tin vào Con của Người, thì được sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ tình yêu Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Con Một Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn thể hiện đức tin của mình bằng những việc đạo đức, việc lành, việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.
 2. Thiên Chúa đã yêu thế gian. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong thế gian, khám phá và tái khám phá tình yêu của Thiên Chúa, nhờ chứng tá đời sống của các Kitô-hữu, để mọi người cùng tin vào Con Một Thiên Chúa.
 3. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu Kitô, biết luôn thể hiện đức tin của mình bằng các việc đạo đức, việc thờ phượng Chúa, nhờ tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.
 4. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kính mến Chúa bằng việc tuân phục ý Chúa, biết thương người bằng việc bác ái và phục vụ tha nhân.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa cho trần gian tin, mà được cứu chuộc. Xin cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, và làm cho chúng con được xứng đáng với tình yêu Chúa, được sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ THÁNH GIUSE               19/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã làm tròn sứ vụ tốt đẹp, trở nên gương mẫu cho các người lao động và các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

 1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, được trở nên như một đại gia đình hiệp thông và hiệp nhất trong Chúa Kitô, luôn sống thánh thiện, yêu thương và chăm sóc nhau.
 2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, cho những người lao động, tìm được việc làm thích hợp, công bình chính trực, để phục vụ cuộc sống và tôn trọng phẩm giá con người.
 3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình, biết ra sức làm cho gia đình mình trở thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, đạo đức và thánh thiện.
 4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, quen họp mặt trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, quen giúp nhau tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn loài người được hưởng phước thiên đàng; Chúa đã chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời Thánh Giuse cầu bàu, cho các gia đình được ơn bình an ở đời này, và được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  V  MÙA CHAY               25/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Khi biết những người Hy lạp muốn gặp Chúa, thì Chúa nói về Ơn Cứu Chuộc là kết quả của cuộc khổ nạn mà Chúa sắp chịu. Chúng ta đang được vinh dự thông phần với Chúa nhờ các việc của mùa Chay. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Khi Chúa chịu chết trên thánh giá, là lúc Chúa được tôn vinh. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, thông phần cuộc thương khó với Chúa, biết hy sinh từ bỏ chính mình, để lôi kéo thêm nhiều người đến với Chúa Cứu Thế.
 2. Ở Giêrusalem, có vài người Hy lạp muốn gặp Chúa Giêsu, họ đến nhờ ông Philipphê giúp. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm chân lý, gặp được Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc thật, nhờ các bí tích và việc bác ái.
 3. Chúa phán: "Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh nhiều hạt khác". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang vất vả lầm than, tìm được nguồn an ủi nơi lễ tế của Chúa Giêsu, biết chịu khó hy sinh hãm mình để đạt được ơn cứu độ.
 4. Chúa phán: "Khi nào Ta được treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận mình, để đưa mọi người trong gia đình lên với Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa muốn mọi người được cứu độ nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Con Chúa. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Kitô, dám hy sinh hãm mình đền tội, giữ trọn mùa chay thánh, để cùng được vui hưởng ơn phục sinh với Chúa Kitô, Là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN           26/03/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc trần gian, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Vâng lệnh Chúa Giêsu, Hội Thánh luôn cầu nguyện: "Xin vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết thực hành thánh ý Chúa, trước hết mọi sự và trên hết mọi sự.
 2. Khi Đức Mẹ thưa "xin vâng", Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền tìm hiểu và vâng theo ý Chúa, hầu cho thế giới sống trong hoà bình.
 3. Thiên thần nói với Đức Maria: "Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được". Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị mất đức tin, được theo gương Đức Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và không nghi ngờ.
 4. Đức Maria đáp: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin tưởng Chúa, vâng theo ý Chúa, luôn mến Chúa trên hết mọi sự, để luôn làm sáng danh Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời "xin vâng" của Mẹ Maria mà Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Xin Chúa và Đức Mẹ giúp chúng con luôn tự nguyện sống theo thánh ý Thiên Chúa, để chúng con cũng góp phần đem ơn cứu độ Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ           01/04/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay Lễ Lá, dân Do Thái long trọng đón rước Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta được mời dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cũng được dự phần vào sự phục sinh của Người. Chúng ta cám ơn Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa Giêsu cầu nguyện: "Lạy Cha, xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm điều Cha muốn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn ưu tiên tuân theo thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.
 2. Chúa phán: "Chính là một người trong nhóm Mười Hai đây sẽ nộp Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết cách vượt qua những trở ngại, để có thể tham dự tuần thánh này, và xa tránh những cám dỗ phản nộp Chúa.
 3. Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong sự chịu khó, trong cuộc sống và trong việc lãnh nhận các bí tích.
 4. Chúa phán: "Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lánh xa các dịp tội, để làm nhẹ bớt nỗi đau của Chúa, và sốt sắng trong các việc đạo, mà tỏ lòng mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu khổ nạn thập giá để cứu chuộc loài người; xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa, dự phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.