LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban lề luật để dẫn chúng ta đi trong đường lối của Ngài mà đạt tới hạnh phúc. Tin tưởng vào tình thương của Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Người lời nguyện xin:

  1. “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn biết làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống thánh thiện và bác ái tông đồ, để đời sống ấy trở nên sứ điệp yêu thương của Chúa giữa trần gian.
  2. “Lời Chúa có sức cứu độ linh hồn anh em”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết khao khát đọc và tìm hiểu Lời Chúa, để được Lời Chúa nuôi dưỡng và soi sáng tâm hồn cũng như đời sống của mỗi người.
  3. “Chỉ có những gì từ trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ Công giáo/ được bén rễ sâu trong đạo lý làm người và trong tinh thần Tin Mừng, để đứng vững trước những cám dỗ thế tục/ mà bước dần tới đỉnh trọn lành.
  4. Chúa phán: “Dân này tôn kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa Ta”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết biểu lộ lòng mến Chúa bằng việc tuân giữ trọn hảo Lề Luật của Người.

 Chủ tế:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha/ từ biến cố Nhập thể cho đến cái chết trên thập giá. Xin cho chúng con cũng luôn biết vâng theo ý Cha bằng việc trung thành tuân giữ luật Chúa suốt cả cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.